Brugeraftale og privatlivspolitik

BRUGERAFTALE HOS MIN PSYKOLOG

Betaling og afbud:
Betaling kan ske enten via netbankoverførsel eller mobilepay. Afbud skal ske senest dagen før inden kl.16 ellers afregnes der for sessionen.

Rettigheder:

Hvis nogen af parterne (psykolog /klient) optager samtalen, skal dette oplyses inden samtalen startes! Herefter er rettighederne på optagelserne delte – dvs. at ingen af parterne må på nogen måde vise eller offentliggøre det optagne uden modpartens skriftlige samtykke!

Etik:

Som psykolog retter jeg mig efter de ”Etiske Principper for Nordiske Psykologer” – der bl.a. indeholder fordringer om Respekt for klientens rettigheder, værdighed, kompetence, ansvar og integritet.

Tavshedspligt og indberetningspligt:

Som psykolog har jeg tavshedspligt – dvs. ingen andre end klienten og psykologen får kendskab til de ting, der tales om, eller til at klienten overhovedet går hos en psykolog. Dog har man også som psykolog skærpet indberetningspligt. Dvs. at I ganske særlige tilfælde, fx hvis psykologen finder ud af, at et barn misbruges eller bliver slået, gælder loven om, at alle, også psykologer, har indberetningspligt. Dette har jeg altså ligesom alle andre pligt til at fortælle til myndighederne.

Dataansvarlighed:
Se også privatlivspolitikken nedenstående. Min Psykolog er dataansvarlig for de oplysninger vi registrerer. Min Psykolog fører løbende kontrol med, at der anvendes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Du har bl.a. ret til at trække evt. givet samtykke tilbage, ret til at rette forkerte oplysninger, ret til at få videreført dine data (dataportabilitet) m.m.

Indgåelse af aftale og køb af ydelse anses som samtykke til ovenstående brugeraftale

 

PRIVATLIVSPOLITIK HOS MIN PSYKOLOG

EUs nye persondataforordning foreskriver at firmaer har privatlivspolitikker denne at finde i sin fulde længde nedenunder.

Den helt korte version af den er at:

  • Min Psykolog overholder de gældende love - som alle andre virksomheder, der håndterer personfølsomme oplysninger. 
  • Jeg deler ikke noget uden dit skriftlige samtykke
  • Jeg gemmer kun så længe jeg er forpligtet til det (journaler skal ifølge psykologloven gemmes i 5 år!)
  • Du kan få ændret/ slettet ukorrekte oplysninger
  • Jeg behandler kun relevant data
  • Jeg sikre dine data bedst muligt, med koder, kryptering, låse osv.

OBS Psykologloven som autoriserede psykologer er underlagt trumfer til tider persondataloven. 

 

PRIVATLIVSPOLITIK I FULD LÆNGDE

Jeg tager databeskyttelse alvorligt og følger reglerne omkring opbevaring og behandling af persondata, bl.a. reglerne i persondataforordningen, psykologloven, sundhedsloven, autorisationsloven m.m. Det betyder bl.a. at jeg opbevarer al data om dig sikkert og krypteret og journaler bag lås og slå, og at jeg kun indsamler den data, der er nødvendig. Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det eksplicit er aftalt med dig. Dette kunne f.eks. være ved indberetninger til Sygeforsikringen “danmark”, erklæringer til kommuner og forsikringsselskaber m.m. Hvis der er behov for dette, vil du blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, så vi sammen sikrer, at du er altid er informeret om og har accepteret, hvis jeg deler informationer om dig med tredjepart.

En virksomhed er efter Persondataforordningen (General Data Protection Regulation) forpligtet til at give den registrerede (i dette tilfælde dig som min klient) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan jeg behandler dine personlige oplysninger.

 

Behandling af personoplysninger

Jeg har tavshedspligt i forhold til det du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det vi taler om.

1. Typer af oplysninger

Jeg noterer og gemmer oplysninger om dine sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Jeg registrerer også oplysninger om dig til brug for vores kontakt og afregningsformål, herunder din adresse, mailadresse, telefonnummer, og hvis du er medlem af Sygesikringen “danmark” registrerer jeg også dit cpr.nr. til brug ved indberetningen. Oplysningerne anvendes til brug for god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Jeg har ansvaret for at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

2. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Fysisk materiale der indeholder personoplysninger, herunder din journal, opbevares i et aflåst arkivskab.

Kommunikation af elektroniske personfølsomme oplysninger sker over sikre forbindelser og beskyttes med kryptering.

3. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det eksplicit er aftalt med dig. Dette kunne f.eks. være ved indberetninger til Sygesikringen “danmark”, erklæringer til kommuner og forsikringsselskaber, i forbindelse med samarbejde med andre sundhedsfaglige personer (f.eks. din praktiserende læge) m.m. Hvis der er behov for dette, vil du blive bedt om at udfylde en separat samtykkeerklæring, så vi sammen sikrer, at du altid er informeret om og har accepteret, hvis jeg deler informationer om dig med tredjepart.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det drejer sig om tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre. Her har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Disse er underlagt databehandleraftaler, der sikrer at de håndterer og opbevarer personfølsomt data sikkert.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Psykologloven og Styrelsen for Pateintsikkerhed. Det gældende tidsrum er minimum 5 år fra det seneste notat i journalen. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke personlige oplysninger jeg har registreret om dig. Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som jeg har registreret. Den eneste undtagelse er oplysningerne i din journal, som jeg er forpligtet til at opbevare i 5 år.

6. Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet. Du kan finde nærmere oplysninger her.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger er du altid velkommen til at kontakte mig.